Blogia
xandramy

Maskovaní špióni Watch For Free 2019 release gomovies Full Movie

⟱⟱⟱⟱⟱⟱

Alternative Here

STREAM

↟↟↟↟↟↟

 

 

Sci-Fi. Director Nick Bruno. Year 2019. Lloyd Taylor, Brad Copeland. Country USA. runtime 1hours, 42 m. Galéria Lučenec 11, 534 Followers Shopping Mall Tančiareň a pivovar Franz 6, 735 Followers Brewery Lučenecká Tabuľa Pravdy 1, 916 Followers Interest Lučenec 14, 769 Followers Media/News Company Mesto Lučenec 5, 929 Followers Organization 8, 627 Followers News & Media Website Maggie's cakes Lučenec 7, 983 Followers Bakery Útulok Lučenec 5, 314 Followers Pet Kadernicky salon Ivon 2, 435 Followers Hair Salon KINO STAR Zvolen 3, 646 Followers Movie Theater KOLIBA OŽĎANY 5, 916 Followers Family Style Restaurant La Habana Cuba Lučenec Officiálne 7, 461 Followers Bar.

SVI�A premi�ra s deleg�ciou 6. 2. 20:00 a 20:15 POSLEDN� ARISTOKRATKA (FKS) 7. 14:30 (2, 50�) Babsk� jazda CHLAP NA STRIEDA�KU 12. 18:30 Bol�oj balet: GISELLE 23. 15:45 (11�) Z�znam koncertu ANDR� RIEU: 70 LET ML�D 8. 3. 18:00 (10�) Maskovan� �pi�ni Hr�me: od 8. do 9. v multikine animovan� kom�dia USA - 2019. U. 102 min�t - CIN Titulky/dabing: slovensk� dabing R�ia: Troy Quane, Nick Bruno Hraj�: Obsah: Ke� najlep�� �pi�n h�ad� dokonal� maskovanie, m�e narazi� na ur�it� probl�my. Najm� vtedy, ak sa dostane do r�k geni�lnemu vyn�lezcovi, ktor� je poriadne uleten�. A to mnohokr�t doslova. Je takmer nemo�n� n�js� dvoch tak odli�n�ch hrdinov, ako s� legend�rny super�pi�n Lance Sterling a geni�lny vyn�lezca Walter Becket. Agent Lance je kultivovan�, elegantn�, non�alantn�, skr�tka dokonal� za ka�d�ch okolnost�. Naproti tomu Walter… tak� nie je. On je prosto geni�lny. N�ro�n� Univerzitu do�tudoval v p�tn�stich rokoch a pr�ve teraz pracuje na tajn�ch v�skumn�ch projektoch pre e�te tajnej�iu vl�dnu slu�bu. To, �e sa t�to dvaja daj� dokopy, si nedok�zali predstavi� ani najv��� zlo�inci. Spojila ich spolo�n� �loha. Musia zachr�ni� cel� svet pred Kellerom Killianom, zlosynom ��slo 1. Walter je vyn�lezcom biodynamick�ho obleku, ktor� �pi�nom zabezpe�� dokonal� maskovanie. Alebo sk�r prevtelenie. A tak sa v�aka tomuto vyn�lezu Lance premen� na stato�n�ho, divok�ho, majest�tneho a dokonale nen�padn�ho tvora… holuba. Ne�akan�, ale v podstate fantastick�. Holuby s� v�ade, nikto si ich ve�mi nev��ma a vedia lieta�. Od tej chv�le musia Walter a Lance spolupracova� v dokonalej harm�nii, ako zohran� team, inak sa cel� svet ocitne v smrte�nom nebezpe�enstve. Ofici�lna str�nka: Trailer: �as premietania: Pondelok Utorok Streda �tvrtok Piatok Sobota Nede�a 3.   4.   5.   6.   7.   8. 11:00 9. 11:00 VSTUPENKY MԎETE ZAK�PI� KLIKNUT�M NA �AS PREMIETANIA AKTU�LNY PROGRAM Judy Skuto�n� pr�beh legendy z Hollywoodu... Copyright 2008-2020, Golden Apple Cinema a. s., n�m. M�ru 174, 760 01 Zl�n.

YouTube. I saw "Spies in Disguise" starring the voices of Will Smith-Gemini Man, Ali; Tom Holland-the Spider_Man movies, In the Heart of the Sea; Reba McEntire-Malibu Country_tv, Tremors and Ben Mendelsohn-Captain Marvel, Rogue One:A Star Wars Story.
This is an animated spy comedy that is pretty good-if you are into animated spy comedies. Will plays the world's greatest secret agent-not too secret, he sort of likes the fame-that has to go on the run from his agency after Ben, the bad guy, frames Will as a bad guy. Will has to prove his innocence and catch Ben, saving the world once again. Reba is Will's boss and Tom is the nerdy tech guy that partners up with Will to save the day. A little hiccup in Tom's science results in Will turning into a pigeon so he now has a handicap to work with in his pursuit of Ben. There is a lot of action and humor and it is based on Lucas Martell's 2009 computer animated short film called 'Pigeon:Impossible.
It's rated "PG" for action, violence and some rude humor and has a running time of 1 hour & 42 minutes.
I liked it and can see myself buying it on DVD to show my grandkids.

After watching this film, it made feel as if the film was originally made for an older audience. Bird Lance (Will Smith) has a censored swear scene and some jokes seemed to be kiddied-down with the overall message being half-hearted and underwhelming.
It made realize that the reason the film was pished back four times was for this very reason. Scenes were cut and the overall story was changed by Blue Sky probably because Disney (it's owners as result of the Disney-Fox merger) probably wasn't keen with the original cut of the film. This is backed up by Blue Sky's wrap up party and the earlier trailer and concept art.
Overall, the film was okay. It's one of the better Blue Sky movies made, as it's not as good as The Peanuts Movie but not as bad as the Ice Age franchise films. Hopefully, the original experiments from Blue Sky continue well through the Disney era.

Nick Bruno, Troy Quane, USA, 2019, 101 min., 2D, slov. dabing, MP, 4. 50/5. 00 Hrdinovia animovanej dobrodružnej komédie – legendárny superšpión Lance Sterling a geniálny mladý vynálezca Walter Beckett – sú totálnymi protikladmi. Agent Lance je kultivovaný, elegantný a nonšalantný, skrátka dokonalý za každých okolností. Naproti tomu Walter… taký nie je. On je proste len geniálny. Náročnú Univerzitu doštudoval v pätnástich rokoch, a práve teraz pracuje na tajných výskumných projektoch pre ešte tajnejšiu vládnu službu. To, že sa títo dvaja dajú dokopy, si nedokázali predstaviť ani najväčší zločinci. Spojila ich spoločná úloha. Musia zachrániť celý svet pred Kellerom Killianom, zlosynom číslo 1. Walter je vynálezcom biodynamického obleku, ktorý špiónom zabezpečí dokonalé maskovanie. Alebo skôr prevtelenie. A tak sa vďaka tomuto vynálezu Lance premení na statočného, divokého, majestátneho a dokonale nenápadného tvora… na holuba. Nečakané, ale v postate fantastické. Holuby sú všade, nikto si ich veľmi nevšíma a vedia lietať. Od tej chvíle musia Walter a Lance spolupracovať v dokonalej harmónii ako zohraný team, inak sa celý svet ocitne v smrteľnom nebezpečenstve. INFO O FILME ČSFD FACEBOOK Kde nás nájdete, kedy hráme? Predstavenia Nostalgie sa obvykle konajú v stredu, štvrtok, piatok a sobotu v kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18 v Bratislave. Nižšie vstupné je pre študentov, dôchodcov, ZŤP, partnerov a deti. Pokladňa je otvorená cca 30 minút pred predstavením. REZERVÁCIE/PREDPREDAJ Vzhľadom na kapacitu sály – vyše 270 miest, rezervácie u nás na bežné predstavenia nerobíme. Pokiaľ prídete včas, tak si lístky iste kúpite. Pokladňa je otvorená vždy 30 min. pred začiatkom filmu. Na bežné predstavenie ani nerobíme žiadny predpredaj, čiže všetky lístky sú k dispozícii v deň predstavenia. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

//

0 comentarios